Regulamin darowizn
REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA RZECZ
Parafii Rzymskokatolickiej Miłosierdzia Bożego
W RAMACH SERWISU dolina-milosierdzia.pl
Dział I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa zasady i warunki techniczne oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Dziale II oraz zasady korzystania ze strony dolina-milosierdzia.pl. 
1.Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą strony dolina-milosierdzia.pl jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem darowizn) określa zasady przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań Parafii Miłosierdzia Bożego, zwanej dalej Parafią) za pośrednictwem należącej do Parafii strony internetowej dolina-milosierdzia.pl. Usługodawca - oznacza Parafię przy ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa. Strony dostępnej pod adresem:dolina-milosierdzia.pl oraz określenie praw i obowiązków Usługobiorców (Darczyńców) i Administratora (Parafii) w związku przekazywaniem darowizn.

2.Strona dolina-milosierdzia.pl jest własnością Parafii, ul. Kordeckiego 49, 42-226 Częstochowa. Parafia jest organizacją prowadzącą nieodpłatną działalność pożytku publicznego, m.in. prowadząc kuchnię dla bezdomnych i łaźnię. Darowizny przekazywane Parafii przeznaczane są wyłącznie na działania Parafii. Usługobiorca - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną. 

Dział II. Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin. 

Korzystanie ze strony dolina-milosierdzia.pl oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z możliwością przekazania ofiary. Korzystanie ze strony dolina-milosierdzia.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
	
Dział III. Umowa darowizny (ofiary). 

Usługobiorca Parafii (Darczyńca) przekazując środki finansowe lub rzeczowe dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Umowa ta polega zatem na zobowiązaniu się do przez Usługobiorcę Serwisu (Darczyńcę) do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Parafii) kosztem swego majątku (Darowizna). 
W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone. 
W przypadku darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Parafii zadeklarowanych w korespondencji mailowej lub innej formie środków rzeczowych, a w przypadku darowizny usług – wykonanie tych usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 §1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że bez względu na formę, w jakiej oświadczenia Darczyńcy (Usługobiorcy) i Obdarowanego (Parafii) zostały złożone darowizna jest ważna i skuteczna. Korzystanie ze strony dolina-milosierdzia.pl oznacza akceptację warunków Regulaminu. Usługodawca świadczy usługi bezpłatnie. 
Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale Regulaminu są następujące: 
a. Połączenie z siecią Internet, 
b. Przeglądarka internetowa i adres mailowy. 

Wszelkie ewentualne reklamacje Usługobiorca może zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Parafii, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: dolina-milosierdzia.pl. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres pocztowy lub adres e-mail Usługobiorcy. Parafia rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeśli w tym terminie Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres pocztowy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. Reklamacje bez podania danych  nie podlegają rozpatrzeniu. 

Zasady przekazywania darowizn (ofiar) finansowych:

a)przekazywanie darowizn środków finansowych na rzecz wsparcia działań Parafii jest możliwe albo poprzez dokonanie wpłaty wybranej kwoty darowizny bezpośrednio na konto Parafii albo w ramach skorzystania z udostępnionej na stronie aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych przelewy24.pl. 
b)darowizna finansowa może mieć charakter wpłaty jednorazowej bądź cyklicznego wsparcia. Darczyńca może wpłacić dowolną podaną przez siebie kwotę na stronie dilina-milosierdzia.pl. 
c)w przypadku, gdy Usługobiorca Serwisu (Darczyńca) zamierza bezpośrednio dokonać darowizny, bez skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych, wówczas powinien dokonać przelewu dowolnej kwoty darowizny na konto Parafii prowadzone przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 02 1240 1213 1111 0010 0136 5161 poprzez dokonanie bezpośredniego przelewu na to konto lub przelewu w oddziale banku lub na poczcie. W ramach skorzystania z aplikacji Operatora bezpiecznych płatności internetowych darowizna może zostać przekazana za pomocą: przelewu elektronicznego; karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), przelewu tradycyjnego. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Parafia. Dokonywane wpłaty są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL (tak jak bank). Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności Fundacja korzysta z bezpiecznych licencjonowanych operatorów. 

Postanowienia końcowe:

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia 2022 roku. Administrator może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, w tym mających w szczególności na celu dostosowanie jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Usługobiorcom strony ma stronie dolina-milosierdzia.pl wraz z informacją o wprowadzonej zmianie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem darowizn zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu darowizn.